Over het ToonkunstKoor Roermond

ToonkunstKoor Roermond (TKR) werd opgericht in 1927. We zijn een gemengd koor dat bestaat uit ongeveer 60 enthousiaste leden, van wie het merendeel afkomstig is uit Roermond en omgeving. Ons hoofddoel is een kwalitatief goed koor te vormen en daarmee (half)jaarlijkse concerten te verzorgen waarin grote en kleinere werken uit de muziekgeschiedenis worden uitgevoerd.

Ons repertoire strekt zich uit van de middeleeuwen tot aan onze tijd en bestaat uit oratoria, missen, opera’s in concertante uitvoering en grotere en kleinere koorwerken uit de muziekliteratuur. We streven ernaar deze werken op een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren. 

ToonkunstKoor Roermond verzorgt graag tweemaal per jaar optredens met goede orkesten en solisten. We hebben een trouw en geïnteresseerd publiek, dat de uitvoeringen graag bezoekt.
Voor de concerten contracteren wij professionele orkesten en solisten. Zo werken we regelmatig samen met symfonieorkest Philharmonie Südwestfalen en het barokorkest Concerto Vivo. Onze solisten komen uit binnen- en buitenland. Wanneer het repertoire daar aanleiding toe geeft, werken we heel graag samen met goede kinder- en jeugdkoren.

Sinds 1953 zijn wij aangesloten bij de Vereniging Toonkunst Nederland, een landelijke belangenorganisatie die toeziet op de kwaliteit van de aangesloten koren. Het lidmaatschap van deze organisatie geeft het recht tot het voeren van het predicaat “Toonkunstkoor”. Dit is een waardevol keurmerk, dat borg staat voor kwaliteit en voor een lange muzikale traditie.

In 2004 kregen we de naam ToonkunstKoor Roermond. We hebben een vaste dirigent; sinds 1 april 2008 is dat Pieter Cox. Het wekelijks samen repeteren is voor de leden een intens plezier op zich. Daarnaast zijn er van tijd tot tijd koorscholingssessies, waarin we ons met veel liefde en studiezin toeleggen op specifieke aspecten van de koorzang. De presentatie van de ingestudeerde werken voor publiek vormt hierbij de stralende bekroning van onze inspanningen.


Wij zijn aangesloten bij de Vereniging Toonkunst Nederland.

Het bestuur

Voorzitter

Mevr. drs. C.M. Mulder-v.d. Vegte

Secretaris

Mevr. T. Jeurissen-Maessen

Penningmeester

Dhr. P. Aan den Boom

Algemene zaken

Dhr. H. Jentjens

Adviseur

Dhr. mr. W. Wetzels

Ambassadeur

Dhr. S. Zwart

Pieter Cox, dirigent

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.